KASUTUSTINGIMUSED

TEAVE ANDMESUBJEKTILE

Vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse seadustele kinnitab Perfetti van Melle Benelux B.V. (edaspidi „PVM“) , et teie poolt PVMile esitatud isikuandmeid (edaspidi „isikuandmed“) kogutakse ja töödeldakse PVMi kontrolli all ning kooskõlas alljärgnevate eeskirjadega.

 

a.Töötlemise otstarve ja seaduslikkus

Isikuandmete töötlemine on vajalik teie ja PVMi vahelise suhte haldamiseks. Kliendisuhte haldamiseks töötleb PVM isikuandmeid, mis võivad hõlmata ka isikuandmete erikategooriaid, milleks on tervist, rassilist või etnilist kuuluvust, ametiühingusse kuulumist ning usulisi tõekspidamisi puudutavaid andmeid.

Isikuandmeid võidakse töödelda elektrooniliselt või käsitsi, vastavalt loogilistele kriteeriumidele, mis vastavad isikuandmete kogumise otstarbele ja aitavad täita selle eesmärki, ning see toimub alati kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse seadustega.

b.Andmete edastamise ja levitamise ulatus

Isikuandmeid töötlevad vaid PVMi volitatud töötajad või kolmandast poolest ettevõtted (kaasa arvatud Perfetti Van Melle kontserni kuuluvad mis tahes muud ettevõtted), asutused või asjatundjad, kes pakuvad andmetöötlejana spetsiaalseid andmetöötlusteenuseid või -tegevusi, mis täiendavad ülalmainitud eesmärke.

Isikuandmeid ei levitata mingil viisil.

c.Isikuandmete edastamine kolmandasse riiki

Samuti võib meie suhte haldamiseks olla vajalik, et teatud isikuandmed edastatakse kolmandatesse riikidesse, kus asuvad teised Perfetti Van Melle kontserni ettevõtted või PVMi partnerid.

d.Säilitamisperiood

Isikuandmeid säilitatakse, kuni kestab meie kliendisuhe. Pärast seda säilitatakse isikuandmeid vaid senikaua, kuni see on vajalik vastavalt õigusaktidele, mis võivad PVMi kohustada isikuandmeid säilitama pikema perioodi vältel.

e.Andmesubjekti õigused

PVM kinnitab, et teil on õigus oma andmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või kustutamist, nende töötlemist piirata või keelata, samuti õigus andmete ülekantavusele ning õigus võtta tagasi varem antud luba, pöördudes PVMi poole kirjalikult aadressil : Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Hollandivõi saates e-kirja aadressile pvmdpo@it.pvmgrp.com, adresseerituna andmekaitseametnikule.

Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus.

 

Käesolevat dokumenti allkirjastades annate selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks nimetatud eesmärgil. PVM annab teada, et võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Privaatsus- ja küpsisepoliitika

Perfetti van Melle Benelux B.V. (edaspidi PVM) hoolib teie privaatsusest ning on võtnud ülesandeks seda kaitsta. Perfetti Van Melle võib koguda isikuandmeid veebilehe www.mentos.ee külastajatelt. 

Veebilehte haldab PVM.

Käesolevas privaatsuspoliitikas antakse ülevaade andmetest, mida kogume, ning nende kasutamise ja kaitsemise viisidest. 

Poliitika annab juhiseid selle kohta, mida teha, kui te ei soovi meie veebilehte külastades oma isikuandmete kogumist, ning kuidas muuta meile juba esitatud andmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika ei kehti kolmandatele pooltele kuuluvatel veebilehtedel asuvatele ribareklaamidele, loosimistele ega muudele reklaamidele või kampaaniatele, mida sponsoreerime või milles osaleme.

Andmetöötleja

Andmetöötleja on Perfetti Van Melle Benelux B.V. 

Töödeldavate isikuandmete tüübid

Navigeerimisandmed

Käesoleva veebilehe toimimisse kaasatud arvutipõhised süsteemid ja tarkvaraprotseduurid koguvad oma tavapärase töö käigus teatud isikuandmeid, mille edastamist internetisuhtluse protokollide kasutamine eeldab. Seda kogutavat teavet ei seostata ühegi tuvastatud isikuga, kuid protsesside käigus ja kolmandatele pooltele kuuluvate andmetega seostamisel võib see oma olemuse tõttu viia kasutajate tuvastamiseni. See andmekategooria hõlmab IP-aadresse või nimesid, mis on salvestatud veebilehte külastavate arvutite domeenis, vajalike allikate nimeruumis URI (Uniform Resource Identifier) sisalduvaid aadresse, päringu esitamise aega, päringu serverisse edastamise meetodit, vastusena saadud faili suurust, numbrikoodi, mis näitab serveri saadetud vastuse olekut (hea, viga, jne...) ning muid operatsioonisüsteemi ning kasutaja arvuti ülesehituse ja tingimustega seotud parameetreid. Niisuguseid andmeid kasutatakse vaid anonüümse statistilise teabe kogumiseks veebilehe kasutamise kohta ning veebilehe nõuetekohase toimimise kontrollimiseks, ning kustutatakse kohe pärast töötlemist. Vastavaid andmeid võidakse kasutada vastutuse uurimisel juhul, kui veebilehe vastu esitatakse nõue seoses andmetöötlusega seotud õigusrikkumisega.

Isikuandmed

Võime koguda isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille järgi on võimalik teie isikut kindlaks teha. 

Tavaliselt hõlmab see teie nime, aadressi, kasutajanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja krediitkaarditeavet. Võime kasutajate esitatud andmeid koguda vaid esitatud küsimustele vastamiseks ning andmeid käsitletakse vastavalt käesolevale poliitikale ja kohaldatavatele õigusaktidele.

Kasutaja poolt vabatahtlikult esitatud andmed

Kasutaja poolt vabal valikul, sõnaselgelt ja vabatahtlikult käesoleva veebilehe registreerimisvormidel esitatud andmed salvestatakse. PVM töötleb neid andmeid teile soovitud teenuse osutamiseks ning teie nõusoleku korral ka e-posti teel informatiivse ja reklaammaterjali saatmiseks.

Laste kaitsmine

PVM on võtnud ülesandeks tagada laste privaatsus. Veebileht on loodud ja mõeldud kasutamiseks alates 16-aastastele isikutele. Kui olete vanem kui 16-aastane, kuid noorem kui 18, peaksite käesoleva privaatsuspoliitika tingimused läbi vaatama vanemlikult vastutava isikuga ning veenduma, et tingimused on teile mõlemale arusaadavad. Kuigi kasutajate vanuse välja selgitamine ei ole meie kohustus, võime läbi viia täiendavaid kontrolle.

Kui olete noorem kui 16 eluaastat, vajate käesoleva veebilehe kasutamiseks vanemlikult vastutava isiku luba/heakskiitu, kes peab meile saatma teie isikuandmed. 

Andmetöötlemise eesmärk

On teie otsustada, kas soovite meile oma isikuandmeid avaldada. Teatud juhtudel on need vajalikud kindlate funktsioonide toimimiseks. Veebilehel võidakse aeg-ajalt küsida teie isikuandmeid, et saaksite registreeruda auhinnaloosimistele ja võistlustele, saada teavet või e-kirju, täita küsimustikke või esitada kommentaare ja järelepärimisi. Sellistel juhtudel kasutab PVM hüpikakent, kus on teave isikuandmete töötlemise kohta ning kastike, mida märkides annate andmete töötlemiseks oma loa. Võite olla kindel, et PVM kogub vaid isikuandmeid, mille olete meile vabatahtlikult esitanud.

PVM kasutab teie isikuandmeid eesmärgil, mille jaoks neid kogutakse (nt teie päringule vastamiseks, võistlusele registreerimiseks või teile näidise saatmiseks). Samuti võime neid kasutada oma toodete ja veebilehtede paremaks muutmiseks ning teiega ühenduse võtmiseks seoses muude toodete ja teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda (kaasa arvatud nendega, mida võime pakkuda koostöös muude ettevõtetega). Samuti võime andmeid jagada või edastada muudele Perfetti Van Melle kontserni ettevõtetele ja kolmandatele pooltele, mis toetavad otseselt PVMi tegevust ja veebilehe arendamist.

Võime teie poolt esitatud andmeid täiendada muude andmetega, mis on meie käsutuses või mille saame kolmandatelt pooltelt. Teeme seda turunduseesmärkidel ning teile paremini sihitud ja teie vajadustele vastavate toodete ja teenuste pakkumiseks.

Töötlemiskord

Oluline on teada, et töötleme isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. PVM või PVMi poolt vahetult määratud andmetöötleja töötleb isikuandmeid vaid senikaua, kui see on vajalik eesmärgil, mille jaoks andmeid koguti või milleks neid järgnevalt töödeldakse. 

Järgitakse spetsiaalseid turvaprotseduure, mille eesmärk on välistada andmete juhuslik või tahtlik hävimine või kadumine, volitamata juurdepääs andmetele ning töötlemistegevus, mis on ebaseaduslik või ei vasta andmete kogumise otstarbele. PVM on seadusest tulenevalt ning kooskõlas olulisemate rahvusvaheliste standarditega rakendanud ka täiendavaid turvameetmeid kogutud ja töödeldud isikuandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavusega seotud riskide vähendamiseks.

Andmete jagamine, edastamine ja levitamine

Võime kogutavaid andmeid üle kanda või edastada muudele Perfetti Van Melle kontserni ettevõtetele ja kolmandatele pooltele, mis toetavad otseselt PVMi tegevust ja veebilehe arendamist. Mõnikord kasutab PVM andmete töötlemiseks ja analüüsimiseks kolmandaid pooli. Kui ülaltoodud juhud välja jätta, ei avaldata ega edastata andmeid kellelegi, välja arvatud juhul, kui see on vastavuses lepinguliste ja juriidiliste kohustustega või kui kasutajad on andnud vastava loa.

PVM ja selle kolmandast poolest andmetöötlejad rakendavad teie isikuandmete edastamisel ja töötlemisel isikuandmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid meetmeid.

Andmesubjekti õigused

PVM kinnitab, et kasutajal on õigus oma andmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või kustutamist, nende töötlemist piirata või keelata, samuti õigus andmete ülekantavusele ning õigus võtta tagasi varem antud luba, pöördudes PVMi poole kirjalikult aadressil: Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 Breda, Hollandi saates e-kirja aadressile pvmdpo@it.pvmgrp.com adresseerituna andmekaitseametnikule, lisades alati koopia oma isikut tõendavast dokumendist või mis tahes muust saatja isikut kinnitavast dokumendist.

PVM jätab endale õiguse osaleja esitatud isikuandmete tõelevastavust ning võitjate vanust ja isikut igal ajal kontrollida, enne kui auhinnad välja annab. 

Küpsised

Küpsised on tekstifailid, mille veebilehe server teie arvuti kõvakettale paigutab. Perfetti Van Melle kasutab küpsiseid, et muuta oma veebilehed kergemini kasutatavaks ning viia veebileht ja meie tooted teie huvide ja vajadustega paremini vastavusse. Samuti võidakse küpsiseid kasutada teie tulevaste tegevuste kiirendamiseks meie veebilehel. Näiteks võib veebileht ära tunda, et olete isikuandmed esitanud, ning teist korda sama teavet mitte küsida.

Samuti võime küpsiseid kasutada teabe kogumiseks teie arvuti kohta, näiteks salvestada teie IP-aadressi (numbri, mis teie arvutile määratakse iga kord, kui kasutate Internetti), teabe selle kohta, missugust veebilehitsejat või operatsioonisüsteemi kasutate, ning selle teie isikuandmetega seostada. Selle tegevuse eesmärk on tagada, et meie veebilehed pakuksid teile parimat kogemust ning oleksid tõhusad teabeallikad.

Niisuguste küpsiste salvestamiseks kasutab Perfetti Van Melle hüpikakent, kus on esitatud teave küpsiste kohta ning kus saate oma nõusolekut kinnitada. Võite küpsised ka oma veebilehitseja seadetest välja lülitada. Küpsiste keelamine veebilehel, kuhu sisenete, võib tähendada, et te ei saa külastada veebilehe teatud jaotusi või ei saa lehte külastades isikustatud teavet.

 

Google Analytics

Veebilehed võivad kasutada veebianalüüsi tööriistu nagu Google Analytics ja/või Unica, et jälgida teie suhtlust veebisaidiga ning salvestada teavet näiteks selle kohta, mis ajal veebilehte külastasite, kas olete seda ka varem külastanud ning mis teed mööda vastavale lehele jõudsite. Veebilehe statistikat võidakse kasutada teie kogemuse isikustamiseks ning (anonüümselt ja koondandmete alusel) veebilehel toimuva tegevuse hindamiseks. Mõõdame saadud teabe alusel oma veebikeskkonna tõhusust ning koostame statistilisi aruandeid.

Kui kasutame Google Analyticsi teenuseid, võime seda teavet jagada ka Google’iga, et Google saaks oma tooteid ja teenuseid parendada. Ei meie ega ka Google ei kasuta (ega volita ühtegi kolmandat poolt kasutama) seda tööriista isikuandmete jälgimiseks või kogumiseks ega seosta teie isikuandmeid Google Analyticsi andmetega.

Veebimajakad

Mõned lehed võivad koguda teavet ka veebimajakate kaudu (nimetatakse ka veebilutikateks), mida võidakse jagada kolmandate pooltega, mis toetavad otseselt PVMi kampaaniategevust ja veebilehe arendamist. Näiteks võime veebilehe kasutamise teavet oma külastajate kohta jagada kolmandast poolest reklaamiagentuuriga, et Interneti ribareklaame PVMi veebilehtedel paremini suunata. Veebimajakate abil kogutav teave ei ole aga isiku järgi tuvastatav, kuigi võib viidata teie isikuandmetele.

Muudatused hetkel kehtivas privaatsuspoliitikas

PVM vaatab oma privaatsus- ja turvapoliitikat regulaarselt läbi ning uuendab seda vajadusel vastavalt seadustes või organisatsioonisiseselt tehtud muudatustele ning tehnoloogilisele arengule. Kõigist muudatustest nimetatud poliitikas antakse teada käesoleval lehel.

Küpsisepoliitika

Küpsised on automaatsed protseduurid, mille abil kogutakse andmeid internetikasutaja teatud eelistuste kohta veebilehe külastamisel, et kasutajat oleks hiljem võimalik korduva külastajana ära tunda, seeläbi ta internetikasutust isikustada ja navigeerimine kiiremaks muuta. 
 

Küpsiste liigid

Alljärgnevalt on kirjeldatud küpsiste liigitust vastavalt nende omadustele:

 

a) Olenevalt neid haldavast ettevõttest:

-       Meie: küpsised saadetakse kasutaja arvutisüsteemi arvutist või domeenist, mida haldab redaktor, millest kasutaja soovitud teenust pakutakse.
-       
Kolmandad pooled: küpsised saadetakse kasutaja arvutisüsteemi arvutist või domeenist, mida ei halda redaktor, vaid kolmas ettevõte, mis küpsiste kaudu saadud andmeid töötleb.

 

b) Olenevalt aktiivsuse kestusest:

-       Sessioonipõhised: koguvad ja salvestavad andmeid ajal, kui kasutaja veebilehel viibib.
-       Püsivad: andmed jäävad arvutisüsteemi ning neid võidakse vaadata ja kasutada perioodi vältel, mille on määranud küpsiste eest vastutav isik.

 

c) Olenevalt otstarbest:

 -       Tehnilised: võimaldavad kasutajal navigeerida, kasutades veebilehte, platvormi või rakendust ning neil pakutavaid erinevaid valikuid või teenuseid, kontrollida veebiliiklust ja andmeedastust, tuvastada sessiooni, siseneda piiratud ligipääsuga aladesse, pidada meeles tellimust moodustavaid elemente, tellimust töödelda, registreerida taotlusi või üritusel osalemisi, kasutada navigeerimisel turvaelemente, salvestada videote või audiofailide levitamiseks sisu või jagada sisu sotsiaalmeedias.
 -       Eelistuste küpsised: võimaldavad kasutajal vastavalt oma arvutisüsteemi teatud kriteeriumidele, näiteks keelele, veebilehitsejale, lehele sisenemise piirkonna seadetele jne pääseda ligi eelnevalt määratletud üldiste omadustega teenustele.
 -       Analüüsiküpsised: võimaldavad vaadelda ja analüüsida veebilehtede kasutajate käitumismustreid (näiteks mõõta veebilehtede aktiivsust, seadistada kasutajate navigatsiooniprofiile), et teenusekasutajate eelistuste analüüsi alusel parandusi sisse viia.
 -       Reklaamiküpsised: võimaldavad vastavalt kriteeriumidele, nt toimetatud sisu või reklaamide kuvamissageduse alusel, hallata veebilehel asuvaid reklaampindu.
 -       Käitumusliku reklaami küpsised: võimaldavad hallata veebilehel asuvaid reklaampindu ja salvestada kasutajate käitumisega seotud teavet, mis on saadud veebilehe kasutamisharjumuste pideval jälgimisel, mis omakorda laseb välja töötada kasutaja konkreetse profiili ning vastavalt sellele reklaami kuvada.

 

Küpsiste deaktiveerimine

Kasutaja saab veebilehitsejat seadistada, et see vaikimisi küpsiste kasutamise keelaks. 

Kui kasutaja otsustab küpsiste kasutamise keelata, võivad teatud võimalused olla piiratud.

Küpsiste blokeerimise ja kõrvaldamise protseduur võib erinevate veebilehitsejate puhul olla erinev, seega võite valikuid igal ajal muuta vastavalt oma veebilehitseja juhistele:  

-        Küpsiste seadistused Internet Exploreris
-        Küpsiste seadistused Firefoxis
-        Küpsiste seadistused Google Chrome’is
-        Küpsiste seadistused Safaris

Veebilehitsejaid võidakse ajakohastada ja muuta, seega ei saa me tagada, et need vastaksid täpselt teie veebilehitseja versioonile.

 

Küpsised veebis

Veebis kasutatakse järgmist liiki küpsiseid: 

 • Funktsionaalsed küpsised
  Google Tag Manager: Võimaldab küpsiste rakendamist kodulehe lähtekoodi muutmata
 • Analüütika küpsised
  Google Analytics: Veebilehel külastuskordade jälgimine, mille andmed saadetakse Google Analyticsisse
 • Reklaamküpsised
  Facebook Connect: Võimaldab külastajatele veebilehel suhtlemist läbi oma Facebooki konto
  Facebook Custom Audience: Kogub andmed kindla Facebookis loodud sihtgrupi kohta
  Facebook Pixel: Jälgib konversioone Facebookis
  DoubleClick: Google’i reklaamitööriist, mis suudab jälgida sama kasutajat erinevatel veebilehtedel

Täiendavate küsimuste korral küpsiste kasutamise kohta võite saata kirjaliku päringu e-posti aadressil mentos@jungent.eu  (saaja: Mentos Eesti). 

JURIIDILINE TEATIS

Käesoleva veebilehe www.mentos.ee („veeb“) omanik on Perfetti van Melle Benelux B.V(„PVM“), PERFETTI VAN MELLE KONTSERNI („PVM KONTSERN“) kuuluv ettevõte, mille andmed on järgmised:

 

Registreeritud asukoht: Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Hollandi

Maksukohustuslase registreerimise nr: NL001875607B01

Telefon: +31 76 5275000

Faks:     +31 76 5228560

Registreerimisandmed: 20045885

 

Veebijuurdepääs 

Käesolev juriidiline teatis reguleerib kasutaja („kasutaja“) juurdepääsu veebile ja selle kasutamist eesmärgiga anda kasutajale teavet PVM KONTSERNi, PVMi, selle toodete, tegevuste ja kampaaniate kohta.

Veebi sisenedes ja seda kasutades nõustub kasutaja käesoleva juriidilise teatise, privaatsus- ja küpsisepoliitika ja veebi küpsisepoliitika tingimustega. 

Enne veebi kasutamist peab kasutaja hoolikalt läbi lugema juriidilise teatise, privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitika, arvestades, et neid võidakse igal ajal kohandada ja/või muuta. Kui kasutaja juriidilise teatise tingimustega ei nõustu, ei saa ta veebi ega selle sisu kasutada.

 

Veebi kasutamine ja funktsioon

Kasutaja nõustub olema veebi ning selles sisalduva teabe kasutamisel hoolas, kohustub järgima selle eeskirju ja käesoleva juriidilise teatise sätteid ning pidama kinni mis tahes muudest vajalikest tingimustest, mille PVM võib seoses veebiga kehtestada.

Lisaks ei tohi kasutaja toime panna õigusrikkumisi kavatsusega veebi kahjustada, kuritarvitada ja/või üle koormata või takistada mis tahes kujul selle normaalset kasutust ja toimimist.

Kasutaja on kursis, et juriidilise teatise, privaatsuspoliitika või küpsisepoliitika rikkumise korral või mis tahes muude asjakohaste veebis kehtestatud tingimuste rikkumisel jätab PVM endale õiguse piirata, peatada ja/või keelata kasutaja juurdepääs veebile, rakendades selleks mis tahes vajalikke tehnilisi meetmeid.

PVM võtab endale ülesandeks tagada veebi hea töökord, vältida vigu ning need vajaduse korral parandada, ning tagada veebis leiduva teabe ajakohasus. Siiski ei taga PVM veebile juurdepääsu kättesaadavust ega pidevust, vigade puudumist selle sisus ega sisu asjakohast uuendamist.

 

Vastutus  

Juurdepääs veebile ja selles leiduva mis tahes teabe või mehhanismi kasutamine toimub täielikult kasutaja vastutusel. 

PVM ei vastuta kahjude ja/või kaotuste eest, mis võivad otseselt või kaudselt tuleneda veebis sisalduva teabega tutvumisest või selle kasutamisest, eriti kui nimetatud teave on seotud kolmandate pooltega, kaasa arvatud, kuid mitte ainult teabega, mille toodavad operatsioonisüsteemid või mida põhjustavad viirused ja/või rünnakud süsteemile. Samuti ei vastuta PVM kahjude eest, mida kasutaja võib kanda seoses veebi sobimatu kasutamisega, samuti teenuse või kaetusega seotud probleemide, tõrgete, teabeedastuse ja/või internetisuhtluse puudumise või puudulikkuse eest. 

Lisaks sellele ei vastuta PVM kasutaja tarkvara ja/või riistvara kahjustuste ja/või hävimise eest, mis tulenevad veebi sisenemisest ja selle kasutamisest.

Kasutaja vastutab igasuguse kahju või hävimise eest, mille PVMile on põhjustanud kasutajapoolsete mis tahes kohustuste rikkumine, mis on sätestatud käesolevas juriidilises teatises, veebis ja/või kohaldatavates õigusaktides.

 

Viiteid puudutav poliitika

a) Viited veebi

Kõik kolmandad pooled, kellel on kavatsus lisada veebilehele viide veebi („viitav veebileht“), peavad saama PVMilt eelneva kirjaliku loa, pidama kinni kehtivatest seadustest ega saa mingi tingimusel salvestada enda ega kolmanda poole sisu, mis: i) on ebaseaduslik, kahjustav, vägivaldne rassistlik, diskrimineeriv, alandav, seksuaalne jne; ja/või ii) on PVMi tegevusest lähtuvalt kohatu või ebasobiv.

Viide ei tähenda mingil määral, et PVM toetab, edendab, garanteerib, kontrollib ja/või soovitab viitaval veebilehel asuvat sisu ja/või seal pakutavaid teenuseid, samuti ei ole PVM vastutav nimetatud veebilehtede sisu eest. 

Ülaltoodud tingimuste rikkumise korral võtab PVM viivitamatult tagasi viitavale veebilehele antud loa ning kohustab viite kustutama.


b) Viited muudele veebilehtedele

Veebis võib leiduda ka viiteid, mis võimaldavad kasutajatel siseneda muudele veebilehtedele („viidatud veebilehed“).

Viidatud veebilehtede olemasolu ei tähenda mingil moel PVM poolset soovitust, propageerimist, samastumist ja/või vastavust viidatud veebilehtedel esitatud väidete, sisu ja/või pakutavate teenustega. Seetõttu ei ole PVM vastutav viidatud veebilehtede sisu ega muude tingimuste eest ning kasutaja vastutab veebilehe igakordselt külastusel ja kasutusel ainuisikuliselt nende kontrollimise ja nendega nõustumise eest.


Intellektuaalomand

Kõik intellektuaalomandi õigused seoses kujunduse, andmebaaside, aluseks olevate programmide (kaasa arvatud lähtekoodide) ning erinevate elementidega, millest veeb koosneb (tekstid, graafika, fotod, videod, helisalvestised, värvikombinatsioonid jne) („sisu“), samuti nende ülesehituse, valiku ja järjekorraga, kuuluvad PVMile, PVM KONTSERNILE või selle litsentsiandjatele. Veebis asuvad mis tahes logod (näiteks, kuid mitte ainult, kaubamärgid ja/või disainilahendused) kuuluvad PVMile, PVM KONTSERNile või selle litsentsiandjatele.

Veebi kasutamisega ei anta kasutajale mingeid õigusi veebi ega selle sisu üle.

Kasutajal on rangelt keelatud veebi, selle sisu ja/või PVMi logosid reprodutsseerida, ümber kujundada, levitada, avalikult edastada, kättesaadavaks muuta, sellest väljavõtteid teha ja/või neid mis tahes muul kujul volitusteta levitada või kasutada.

Sisu, veebi ja/või PVMi logode volitamata kasutamine ning PVMi ja/või PVM KONTSERNi intellektuaalomandi õiguste mis tahes kahjustamine võib kaasa tuua vastavad juriidilised sammud ning võimalikud neist tulenevad kohustused.

 

Eraldatavus

Kui käesoleva juriidilise teatise mis tahes säte kuulutatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, mõjutab see vaid kõnealust osa või tervikut, säilitades samas kehtivuse kõige muu osas, võttes arvesse vaid mõjutatud sätet või selle osa. Seega muutub kehtetuks vaid käesoleva juriidilise teatise kehtetu säte ning sellega ei tühistata, muudeta kehtetuks, ei kahjustata ega mõjutata ühtegi muud käesoleva dokumendi osa ega sätet, välja arvatud juhul, kui käesoleva juriidilise teatise täielik ja lahutamatu kaasamine muutub vajalikuks.

Jaga sõpradega